c/ Indústria 20
Sant Cugat del Vallés
93 590 2121 (mapa)


Impostos compra-venda
 
En la compra d'un habitatge es deu tenir en compte que el preu a pagar per la compra de la mateixa es veurà incrementat pels impostos que graven les transaccions immobiliàries. Devem diferenciar entre habitatge nou ( directament del constructor-promotor) i habitatge usat.
 
Untitled Document
% sobre el preu escripturat o valor real
Habitatge nou
Habitatge usat
Habitatge nou protecció oficial
Garatge comprat amb habitatge
Garatge comprat sense habitatge
QUI HO PAGA
IVA
7 %
eximeix
4 %
7 %
16 %
COMPRADOR
AJD/ Actes Jurídics documentats
1 %
eximeix
1 %
1 %
1 %
COMPRADOR
ITP/ Impost sobre transmissions/ patrimonials
eximeix
7%
exempta
exempta
exempta
COMPRADOR
IVSU/ Plusvàlua/
30% sobre base imposable
30% sobre base imposable
30% sobre base imposable
30% sobre base imposable
30% sobre base imposable
VENEDOR
IBI Impost sobre béns immobles
0.85 % Sobre valor cadastral
0.85 % Sobre valor cadastral
0.85 % Sobre valor cadastral
0.85 % Sobre valor cadastral
0.85 % Sobre valor cadastral
QUI SIGUI PROPIETARI A 1 DE GENER

 
• valor real: Perquè l'Administració no comprovi el valor real aquest deurà ser com a mínim el doble del valor cadastral.(Per a habitatges en Sant Cugat).
 
També són a càrrec del comprador les despeses de notari i registre de la propietat que són proporcionals al preu de l'habitatge.
 
    Serveis ·  Equip ·  Contactar ·  Assegurances ·  Preguntes Freqüents ·  Legislació