c/ Indústria 20
Sant Cugat del Vallés
93 590 2121 (mapa)


LloguersComunitats de Propietaris
Buscar en Comunitats de Propietaris :
 
P: Quina és la relació entre els elements privatius i els elements comuns?
P: En què ha afectat la reforma de la LPH al Codi Civil?
P: Com es constitueix la propietat horitzontal?
P: Quina és la funció principal dels Estatuts?
P: Quins són els límits dels propietaris en el moment de confeccionar els estatuts d'una comunitat?
P: Quins tràmits han de seguir els propietaris d' una comunitat si els estatuts no estiguessin establerts pel promotor de l'edifici ni estiguessin incorporats al títol constitutiu de la propietat?
P: En quin tipus de document es recullen els estatuts?
P: Com es modifiquen els estatuts d'una comunitat de propietaris?
P: La quota de participació ha de ser igual per a tots els propietaris d'habitatge o local?
P: Com es contribueix a les despeses en una comunitat de propietaris?
P: Pot el propietari d'un local que estigui situat en els baixos d'un edifici deixar de pagar les despeses que generin aquells serveis comuns que no utilitzi?
P: On es recullen habitualment els reglaments de règim interior?
P: És possible la impugnació de les normes recollides en un reglament de règim interior?
P: Pot un element comú convertir-se en privatiu?
P: Pot oposar-se la comunitat de propietaris a la instal·lació d'un aparell d'aire condicionat?
P: És possible la instal·lació d'extractors de fums, de sistemes de ventilació de cambres de bany o de calderes sense el corresponent permís de la comunitat de propietaris?
P: Qui sufragarà les despeses derivades de la conservació o reconstrucció de les balconades d'un edifici?
P: Són elements comuns les terrasses dels àtics, les balconades i les galeries?
P: El tancament d'una terrassa precisa autorització de la comunitat de propietaris?
P: El manteniment de la terrassa d'un dúplex que es troba en el terrat de l'edifici, és responsabilitat de la comunitat o del propietari del pis?
P: En cas que es produeixin desperfectes per causa de filtracions que provinguin de la teulada de l'últim pis ¿qui ha de fer-se càrrec de les reparacions?
P: Les bústies són elements imprescindibles per a l'habitabilitat de l'immoble?
P: Per a substituir la presència d'un porter per un porter automàtic o per un vigilant jurat, quina majoria serà necessària?
P: En quina proporció han de contribuir els veïns a les despeses del servei de porteria, honoraris del porter i seguretat social, aigua, llum i altres subministraments de l'habitatge del porter?
P: Com es distribueixen les despeses de conservació i manteniment de les escales?
P: És privatiu l'ús dels patis interiors si només es pot accedir a ell a través d'un pis?
P: És necessària la unanimitat per a canviar el sistema d'alimentació de la caldera en la calefacció central?
P: Quins requisits són necessaris per a la instal·lació de la calefacció central d'un edifici?
P: Qui ha de fer-se càrrec d'una avaria a la cambra de comptadors d'aigua?
P: Quan podrà l'arrendatari exercir el dret de retracte?
P: Pot el propietari d'un pis o local realitzar totes aquelles modificacions que consideri necessàries en la seva part privativa?
P: Quines són les principals limitacions del propietari per a realitzar modificacions en el seu pis o local de negoci?
P: És possible dividir físicament una part privativa en unitats més petites?
P: Qui composa la junta de propietaris?
P: Qui convoca la junta ordinària d'una comunitat de propietaris?
P: Com es convoca una reunió extraordinària de la junta de propietaris?
P: Qui pot convocar una junta constituent?
P: Està retribuït el càrrec de president?
P: Quant dura l'exercici del càrrec de president?
P: Pot ser destituït el president d'una comunitat de propietaris?
P: Fins on arriba la responsabilitat del president d'una comunitat de propietaris?
P: El president pot delegar el seu càrrec en una altra persona de confiança?
P: Qui realitza la gestió comptable de la comunitat?
P: Quin sistema regeix en les places d'aparcament respecte a la designació de president?
P: Qui pot ocupar els càrrecs d'administrador i secretari d'una comunitat de veïns?
P: Per quant temps s'elegeix l'administrador d'una comunitat de propietaris? ¿La seva funció està retribuïda?
P: Qui pot convocar una reunió de la junta de propietaris?
P: Les reunions de la junta de propietaris s'han esrealitzar en hores i dies hàbils?
P: On haurà de celebrar-se la reunió de la junta de propietaris?
P: Quan se celebrarà la reunió de la junta en segona convocatòria?
P: Es pot concedir un termini major per a les juntes ordinàries si el domicili d'algun propietari es troba en una altra població?
P: On ha de notificar el president la convocatòria d'una junta quan el propietari no resideix en la comunitat?
P: Què es té en compte en el moment de computar els vots?
P: Quins acords de la junta de propietaris requereixen unanimitat?
P: Quins acords modifiquen el títol constitutiu de la propietat horitzontal o els estatuts de la comunitat?
P: Quines modificacions en l'estructura de l'edifici no precisen d'un nou repartiment de quotes?
P: És necessària la unanimitat per a autoritzar a uns veïns que desitgen dividir el seu pis en dos apartaments?
P: Com s'adopten els acords d'ordinària administració que no afecten al títol constitutiu ni als estatuts?
P: Quins acords de la junta poden ser aprovats per majoria de tres cinquens?
P: Quins acords de la junta poden ser aprovats per la majoria dels propietaris?
P: Quina és la majoria exigida per a crear una rampa que permeti l'entrada a un discapacitat?
P: Poden els discapacitats imposar que s'eliminin les barreres arquitectòniques a càrrec de la comunitat?
P: Com es financen les innovacions requerides per a l'adequada conservació i habitabilitat de l'immoble?
P: Quina majoria és necessària per a procedir al canvi dels baixants dels desguassos d'una finca?
P: Tots els propietaris poden fer ús de les millores o innovacions?
P: Quins acords de la junta poden ser aprovats per un terç dels propietaris?
P: És necessari el vot favorable de la majoria dels propietaris per a instal·lar una antena parabòlica en la comunitat?
P: Qui aixeca l'acta d'una reunió de la junta de propietaris?
P: N'hi ha prou que l'acta sigui signada pel president i el secretari?
P: Com es poden aconseguir les majories necessàries quan a la junta de propietaris assisteixen molt pocs veïns?
P: Qui pot impugnar els acords de la junta?
P: Qui pot consultar el llibre d'actes?
P: Té l'obligació de netejar l'escala un propietari que no resideix a l'edifici si els veïns han acordat que cada setmana s'ocupi un propietari?
P: Pot el propietari d'un local de negocis prendre l'aigua potable de la presa de la comunitat?
P: Quins tràmits s'han de seguir quan el propietari d'un pis no hi permet l'entrada per a localitzar l'origen d'una avaria, per exemple en les canalitzacions d'aigua, i procedir a la reparació de danys?
P: Què hem de fer si en un pis de la comunitat es descobreixen activitats il·lícites o perilloses?
P: És possible eximir a algun propietari de la contribució d'algunes despeses comunes?
P: Existeixen despeses concretes als quals obligatòriament deguin contribuir tots els propietaris sense que hi hagi possibilitat de pactar exempcions?
P: Què succeeix quan un propietari no paga els rebuts corresponents a les despeses de les parts comunes?
P: Si en la finca hi ha un únic comptador d'aigua, és possible instal·lar un comptador individual per a cada pis?
P: En una finca de 40 anys d'antiguitat la façana de la qual precisa una rehabilitació urgent, és possible portar a terme la reparació si un dels propietaris s'hi oposa?
P: Té el comprador d'un pis l'obligació d'abonar les despeses de comunitat pendents?
P: En cas d'adquisició d'un pis en una subhasta judicial, qui haurà d'abonar els deutes existents?
P: Com s'impugna un acord greument lesiu o adoptat amb abús de dret?
P: Qui pot impugnar els acords contraris a la llei o als estatuts de la comunitat?
P: Quin és l’òrgan competent per a resoldre els litigis en matèria de propietat horitzontal?
P: Qui representa a la comunitat en un procés judicial?
P: Què es pot fer quan un propietari incompleix la seva obligació de pagar les quotes de les despeses generals?
P: Si un veí reprodueix música en el seu pis a un volum molt molest i després d'haver estat advertit no canvia la seva actitud, què pot fer la comunitat?
P: Quins requisits hauran de complir els sol·licitants d'obres d'adaptació?
P: Quins són els tràmits per a realitzar obres de supressió de barreres arquitectòniques?
P: Què son els complexos immobiliaris privats?
P: Quins tipus de complexos immobiliaris privats existeixen?
P: Quina normativa regeix els complexos urbanístics en forma de comunitat única?
P: És necessària la constitució d'un fons de reserva en una comunitat única?
P: Visc en un primer pis d'una comunitat de veïns i hem col·locat una reixa a la porta que dóna al celobert (interior de la comunitat) per motius de seguretat. El president diu que hem de treure-la perquè “modifica els elements comuns”. Estem obligats a treure-la?
P: Visc en un primer pis i a sota hi ha un supermercat. Per les nits les càmeres frigorífiques de l'establiment fan un soroll insuportable. Els tres veïns del primer pis hem fet una denúncia, però estem esperant que els responsables de l'Ajuntament vinguin a calcular si el soroll supera els decibels permesos. En cas que els superin, què podem fer?
P: Volem instal·lar un ascensor en el nostre bloc i volem saber si els locals comercials estan obligats a contribuir en el pagament de la instal·lació. Són quatre locals i tres d'ells tenen accés directe per l'habitatge i un té entrada pel portal. Qui està obligat a pagar?
P: M'agradaria saber si existeix alguna regulació que es refereixi a fumar dintre de l'ascensor d'una comunitat de veïns. El terra de l'ascensor està sempre ple de burilles i fins i tot tinc veïns que es neguen a apagar la cigarreta quan hi ha més gent a l'ascensor.
P: Visc en un cinquè pis amb terrassa superior de 55 metres quadrats inclosos en l'escriptura del pis. M'agradaria tancar part de la terrassa amb un tancament d'alumini desmuntable. Encara no ho he plantejat a la resta de la comunitat però alguns veïns m'han comentat que com que afecta als elements comuns necessito el seu consentiment. Però les despeses de manteniment d'aquesta terrassa només les pago jo, ja que és una terrassa particular (no de lacomunitat). És cert que necessito el consentiment de la comunitat? I si
    Serveis ·  Equip ·  Contactar ·  Assegurances ·  Preguntes Freqüents ·  Legislació