c/ Indústria 20
Sant Cugat del Vallés
93 590 2121 (mapa)


Assegurances
 

Què s´entén per Comunitat en una companyia d´Assegurances?

És el conjunt de ciments, estructura, murs, parets, envans, terres, sostre i cobertes que formen un edifici destinat exclusivament a vivendes i / o oficines o que, ademés d´ elles, tingui una part no superior al 25 % ( per norma general) del seu volum ocupat per comerços, designat en les condicions particulars de la pòlissa, així quantes instal·lacions fixes existeixin per al seu servei, i sanitaris, com l´aigua, electricitat, gas, calefacció, refrigeració, telefòniques, antenes col·lectives, ascensors, muntacàrregues, porter automàtic, i tot allò que essent propietat del assegurat, constitueixin annexes de l´edifici objecte de l´assegurança, com garatges, trasters, jardins, tanques, closes, reixes, dependències auxiliars, i en general, tot el que existeixi o pugui existir per a la seva solidesa.

Què ens garanteix un contracte d´ Assegurança per norma general?

Les pòlisses d´assegurances tenen unes cobertures bàsiques que sempre poden ser ampliades a petició de l´assegurat.

Aquestes garanties bàsiques del contracte han de ser:


1.- Incendi, explosió i caiguda d´un llamp.

Mitjançant aquesta garantia queden cobertes les sumes assegurades de l´edifici, els danys i pèrdues materials directes causats a l´edifici descrit a les condicions particulars de la pòlissa per la acció directa del foc, així com els produïts per les conseqüències inevitables de l’incendi i caiguda del llamp, encara quan en aquest cas no es produeixi incendi.

També queda cobert dins d´aquesta garantia, els danys que es produeixin com a conseqüència d’explosió, encara que no vagi seguida d´incendi, tant si es produeix dins de l´edifici com a l’exterior. I els danys per auto-explosió de les calderes i conduccions de calefacció, o en altres instal·lacions fixes de l´edifici assegurat.


2.- Rebentada de les canonades. Danys per aigua.

La majoria de les Pòlisses contemplen la reparació de les rebentades, sempre que siguin tubs comunitaris, i els danys que aquestes rebentades puguin causar a les vivendes.

Hi ha assegurances que contemplen la possibilitat de contractar un servei 24 hores al dia, i tots els dies de l´any; i hi ha altres contractes que prefereixen fer peritatges i indemnitzar al perjudicat posteriorment.


3.- Robo i Espoliació.

Es la sostracció o apoderament il·legítim dels béns designats a la Pòlissa, contra la voluntat de l´assegurat, mitjançant actes que impliquin força o violència a les coses.


4.- Trencament de vidres.

Per norma general, queden coberts tots els vidres comunitaris, ja siguin de la porta d´entrada o de claraboies o de vidres que es col·loquen a l´escala de la comunitat per a donar llum o simplement per motius estètics.


5.- Responsabilitat Civil de la Comunitat de propietaris davant tercers.

Garantia de defensa, reclamació de danys i fiança.

Aquesta garantia pot considerar-se la més important per a una Comunitat. Tota comunitat de propietaris ha de tenir una assegurança que cobreixi els danys que puguin causar els accidents que es produeixin a la comunitat, davant de tercers perjudicats. De la mateixa manera, és important que es garanteixi la Defensa jurídica d´aquella comunitat i Reclamació de danys davant possibles accidents provocats per tercers i que el perjudicat sigui la Comunitat objecte de l´assegurança.

A cada contracte, l´assegurat ha de parlar amb el seu Corredor d´Assegurances perquè li informi de les garanties que cobreix cada Responsabilitat Civil, i un cop ben assessorat, ha de contractar les modalitats que més s´ajustin a la realitat de la seva comunitat.


LLUNELL FINQUES
col·labora amb la Corredoria d´Assegurances RAMOS & NOGUERA, S.A. Correduria que garanteix un servei professional i un assessorament de qualitat, perquè pugui sentir-se segur i informat de tot allò que està relacionat amb els contractes d´assegurances.

    Serveis ·  Equip ·  Contactar ·  Assegurances ·  Preguntes Freqüents ·  Legislació