Administració de Finques

Administració de Finques

De persona a persona

Administrem la vostra comunitat amb TRANSPARÈNCIA, ATENCIÓ PERSONALITZADA, EFICIÈNCIA I SOLUCIONS.
Us oferim un servei 24h on line. Cada propietari té una clau d’ accés amb la qual podrà accedir a tota la informació financera, administrativa i d’ incidències de la comunitat.

Oferim a tots els propietaris una atenció personalitzada per telèfon, mail, videoconferència, WhatsApp o presencial al despatx.

Oferim una atenció al president de la comunitat les 24 hores i els 365 dies de l’ any.

 Gestió administrativa

 • Convocatòria i assistència a les reunions i assemblees.
 • Confecció i tramesa de les actes de les reunions
 • Execució dels acords de les reunions
 • Custodia de documentació
 • Gestió amb organismes oficials ( Ajuntament, Registre de la propietat, Hisenda, etc)

 Gestió manteniment

 • Tramitació d’ incidències i seguiment.
 • Gestió, comparativa i control de pressupostos.
 • Tramitació de sinistres, seguiment de la reparació i del pagament de la indemnització.
 • Conservació de la finca.

 Gestió econòmica

 • Gestió comptable en temps real
 • Confecció de pressupost i comptes anuals.
 • Seguiment de la previsió de despeses
 • Control de la morositat
 • Control i pagament de les despeses de la comunitat

Gestió jurídica

 • Assessorament jurídic.
 • Constitució i redacció d’ estatuts i reglament intern
 • Aplicació i adaptació a la normativa legal vigent
 • Reclamacions judicials.

Gestió tècnica

 • Assessorament tècnic realitzat per un arquitecte.
 • Gestió i seguiment d’ obres menors i majors
 • Tramitació de subvencions.